Aga

Namnbetydelse Aga

Vad betyder Aga?

Här hittar du information om namnet Aga.

Vad betyder ditt namn Aga? Namnbetydelse, namnstatistik, ursprung, mm.

Aga är ett kvinnonamn.


Se även ordet 'EURaga'EUR på svenskspråkiga Wiktionary.
Ordbok
För andra betydelser, se AGA.
Aga har ofta avbildats i skämtteckningar. I denna teckning från 1860 får Stephen A. Douglas smisk av Columbia under Uncle Sams överinseende.


Aga är prygel i uppfostrande syfte. Några exempel på former av aga som är eller har varit tillåtna och allmänt accepterade är barnaga, skolaga, husaga och hustruaga. Kroppsstraff som påföljd för brott utdömt av domstol benämns inte aga. Ett mer vardagligt uttryck för aga är att ge ett barn stryk. En vanlig form av barnaga är smisk, det vill säga smällar på stjärten med handen eller ett tillhygge som en mattpiska, ett bälte eller liknande. Smisk kan också förekomma i sexuella relationer, se vidare BDSM.

Attityder till aga
Tidigare ansåg många att aga gjorde människor bättre och att de som inte agades blev sämre. Förespråkare för aga idag anser att det befrämjar gott uppförande och social kompetens utan att ge negativa långsiktiga konsekvenser i större utsträckning än alternativa metoder. Kritikerna brukar istället framhålla att den förnedrande upplevelsen kan skapa inre sår och att människor som blir agade vill ge igen på andra sätt eller uppföra sig illa i situationer då de inte riskerar att bli slagna. Då kan aga göra att människor beter sig sämre när inget hot längre föreligger än om de inte fått aga. Kritikerna tror även att en auktoritetstro kan uppstå, vilket i så fall hämmar en demokratisk syn, där diskussion bör ersätta våld och hot om våld. Enligt denna syn ger aga således snabb effekt vad gäller uppförande, men de negativa effekterna är betydande och bör tas i beaktande. Resultaten från empiriska studier är inte entydiga. En metastudie från 2002 som analyserade 60 år av vetenskapliga studier om barnaga drog slutsatsen att barnaga var korrelerat med flertalet nackdelar, och inga fördelar annat än omedelbar åtlydnad.
Legalitet
Lagar om aga i Europa:
  All form av aga förbjudet
  Skolaga förbjudet, barnaga tillåtetBarnaga i hemmet är idag förbjudet i 33 länder och ännu fler länder har förbud inom skolan. Enligt en studie som genomförts på uppdrag av FN har ca 80 % av världens barn utsatts för aga. USA har inte skrivit på Barnkonventionen.[7]
I många länder är det vanligt att till exempel ha ett förbud i skolan men inte i hemmet [8].
Dessa 33 länder har förbjudit all form av barnaga, både i hemmet och i skolan: Sverige (1979), Finland (1983), Norge (1987), -sterrike (1989), Cypern (1994), Danmark (1997), Lettland (1998), Kroatien (1999), Bulgarien, Israel och Tyskland (2000), Island (2003), Rumänien och Ukraina (2004), Ungern (2005), Grekland (2006), Nederländerna, Nya Zeeland, Portugal, Spanien, Venezuela, Togo och Uruguay (2007), Luxemburg, Liechtenstein, Costa Rica och Moldavien (2008), Polen, Tunisien, Albanien, Kenya och Republiken Kongo (2010) och Sydsudan (2011). [9] I USA är det tillåtet att aga olydiga barn, men det finns strikta restriktioner som skall förhindra fysiska skador. I ett fåtal amerikanska delstater, särskilt i sydstaterna, förekommer fortfarande skolaga. I Storbritannien får man ge barn lättare aga, utan att lämna märken. Skolaga är emellertid numera förbjuden, liksom i samtliga EU-länder.[10] I Brasilien lades ett förslag om att förbjuda aga i juli 2010.[11]
Sverige
Föräldrars rätt att aga sina barn avskaffades 1966. Ett uttryckligt förbud infördes 15 mars 1979 i föräldrabalken och gäller från 1 juli 1979:
'EUR
Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.
'EUR?
Detta förtydligar att straffbestämmelsen om misshandel i 3 kap 5 § brottsbalken även innefattar barnaga.
Husbonden hade juridisk rätt att kroppsligt bestraffa sin hustru fram till 1734, då lagen ändrades så att agarätten endast gällde tjänstefolket; 1734 års lag sa dock inget om rätten till hustruaga. Den 1 oktober 1858 förbjöds husbonden att aga vuxna (tjänstefolk såväl som sin hustru), och all husaga förbjöds definitivt 1920 då husbondens rätt att aga minderåriga anställda (pojkar under 18 och flickor under 16 år) avskaffades. Fartygsbefälhavares rätt att aga minderåriga upphörde 1922.[12] Aga i skolan förbjöds 1958 [13] när den nya svenska folkskolestadgan infördes.
Svenskarnas inställning till aga förändrades kraftigt under 1900-talet. Enligt en sammanfattande undersökning var till exempel mer än hälften av de vuxna positiva till kroppslig bestraffning av barn 1965 mot en tiondel 1994.[14] Andra forskare har menat att stödet för aga ligger på ungefär samma nivå som det gjorde före förbudet 1979.[15]
Mellan 1998 och 2008 har det skett en kraftig ökning av polisanmäld barnmisshandel i Sverige enligt Brottsförebyggande rådet. 2008 anmäldes 1900 misshandelsbrott mot barn i åldern 0'EUR"6 år och 8600 misshandelsbrott mot barn i åldern 7'EUR"14 år.[16]
Se även
Skolaga
Barnmisshandel
Referenser
^ UC Berkeley study finds no lasting harm among adolescents from moderate spanking earlier in childhood, UC Berkeley, 24 augusti 2001.
^ Larzelere RE, Kuhn BR (2005). 'EURComparing child outcomes of physical punishment and alternative disciplinary tactics: a meta-analysis'EUR. Clin Child Fam Psychol Rev 8 (1): ss. 1'EUR"37. doi:10.1007/s10567-005-2340-z. PMID 15898303. 
^ Baumrind D (1996). 'EURA blanket injunction against disciplinary use of spanking is not warranted by the data'EUR. Pediatrics 98 (4 Pt 2): ss. 828'EUR"31. PMID 8885981. http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/98/4/828. 
^ Gershoff ET (2002). 'EURCorporal punishment by parents and associated child behaviors and experiences: a meta-analytic and theoretical review'EUR. Psychol Bull 128 (4): ss. 539'EUR"79. doi:10.1037/0033-2909.128.4.539. PMID 12081081. 
^ Rädda Barnen 2008
^ UNICEF 2008
^ http://edition.cnn.com/2011/11/09/world/sweden-punishment-ban/index.html?hpt=ieu_c2
^ http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/11/08/country.comparisons.corporal.punishment/index.html
^ http://endcorporalpunishment.org/pages/progress/prohib_states.html
^ 'EURUruguay förbjuder Aga'EUR. Rädda Barnen. http://www.rb.se/press/nyheter/arkiv/2007/Pages/uruguayforbudaga.aspx. Läst 2011-01-05. 
^ Brazil president seeks legal ban on spanking, BBC den 15 juli 2010.
^ Källa till detta avsnitt: Nationalencyklopedin. "Aga" och "Skolaga". Nätupplaga, läst 19 januari 2008.
^ Det hände i dag - 1 oktober
^ Mindre barnmisshandel. Social- och hälsovårdsnytt 2001-01. Utgiven av Nordiska ministerrådet. Länk. Artikeln refererar utredningar gjorda av Staffan Janson vid Karlstads universitet.
^ http://web.archive.org/web/20061117132053/http://faculty.biola.edu/paulp/sweden2.html
^ http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=27&module_instance=2
Externa länkar
Wiktionary har ett uppslag om stryk
Ordbok

Barnmisshandel, beskrivning av konsekvenser från Enheten för rättsmedicin vid Lunds universitet
Barnaga land för land (eng)Källa: Wikipedia, den fria encyklopedin.


Flicknamn Aga: Vad tycker andra om Aga?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*