Cirkel

Namnbetydelse Cirkel

Vad betyder Cirkel?

Här hittar du information om namnet Cirkel.

Vad betyder ditt namn Cirkel? Namnbetydelse, namnstatistik, ursprung, mm.

Cirkel är ett kvinnonamn.

Cirkeln är en av de grundläggande formerna inom euklidisk geometri. En cirkel är mängden av punkter i planet som ligger på samma avstånd, cirkelns radie, till en given punkt, cirkelns mittpunkt.
I dagligt tal och i delar av skolmatematiken används också ordet cirkel för det område som cirkeln innesluter. Detta område benämns i vedertagen matematisk terminologi som cirkelskiva.
I tre dimensioner är sfären en analogi till cirkeln. ,,ven i högre dimensioner används ordet sfär för en mängd av punkter på konstant avstånd till en given punkt.

Definitioner


Längden av den kurva som en cirkel utgör kallas cirkelns omkrets.
En sträcka mellan två punkter på cirkeln och genom mittpunkten kallas för en diameter i cirkeln. ,,ven längden av en sådan sträcka kallas diameter.
Tangent är en linje genom en punkt på cirkeln och som är vinkelrät mot en radie till samma punkt.
En korda är en sträcka mellan två punkter på cirkeln.
En sekant är en linje som skär cirkeln i två punkter.
En punkt som ligger i det område som en cirkel omsluter, men inte på cirkeln, sägs ligga i det inre av cirkeln. En punkt på cirkeln sägs ibland vara en punkt på periferin.
En cirkel som går genom samtliga hörn på en given triangel sägs vara en omskriven cirkel. En cirkel som tangerar samtliga sidor på en triangel sägs vara en inskriven cirkel.
En vinkel mellan två kordor AB, BC sägs vara en periferivinkel. En vinkel mellan två radier AM, MB sägs vara en medelpunktsvinkel.
En sammanhängande del av cirkeln kallas för en cirkelbåge.
En sammanhängande sektor av cirkeln kallas cirkelsektor.
Cirkelns ekvation
I ett koordinatsystem kan en cirkel med mittpunkt i (x0, y0) och radien r, beskrivas som mängden av punkter som uppfyller ekvationen

Ekvationen kan ställas upp genom utnyttjande av Pythagoras sats för avståndet mellan punkterna och .
Area
Cirkelns area, cirkelskivans area, är

eller
.
Omkretsen är

Omkretsen fås genom derivering av arean.
Beräkning av cirkelskivans area
Med koncentriska skal


Om cirkelskivan delas upp i koncentriska ringar med omkretsen kan arean beräknas med integralen

Med trianglar


Cirkelskivan kan approximativt uppdelas i likbenta trianglar med toppvinklarna samt höjderna r och dess area beräknas med integralen

Parametrisering
Cirkeln kan beskrivas som en plan, parametriserad kurva på flera sätt. Till exempel ges en cirkel med mittpunkt i origo och radie r av parametriseringen


För r = 1 erhålls enhetscirkeln, det vill säga cirkeln med radie 1 och med mittpunkt i origo. Med hjälp av en analytisk beskrivning av cirkeln kan man visa att kvoten mellan en cirkels omkrets och dess radie är en konstant, alltså oberoende av vilken cirkel man väljer. Talet EUR definieras som halva denna kvot.
Cirkeln i Euklidisk geometri
Cirkeln är ett primitivt objekt i den euklidiska geometrin och introduceras i axiomet enligt vilket, givet en sträcka, det finns en cirkel med mittpunkt i en av sträckans ändpunkter och med sträckan som radie. Cirklar används bland annat för att konstruera räta vinklar och för att dela sträckor i två lika delar. Vidare finns ett antal satser i euklidisk geometri om cirklars egenskaper:
Om A, B och C är punkter på en cirkel och AC är en diameter är vinkeln ABC rät.
För varje triangel finns en och endast en omskriven cirkel.
För varje triangel finns en och endast en inskriven cirkel.
Om A,B,C,D är punkter på en cirkel och M är skärningspunkten mellan kordorna AB och CD, så gäller att |AM||MB|=|CM||MD|
Se även
Slå upp Cirkel i ordlistan Wiktionary.
Ordbok


Cirkelresonemang (Cirkelargumentation)
Cirkeldefinitionv 'EUR d 'EUR r

Geometriska figurer

Plangeometriska figurer

Cirkel · Ellips · Kvadrat · Romb · Rektangel · Parallellogram · Parallelltrapets · Likbent parallelltrapets · Trapets · Triangel · Polygon


Rymdgeometriska figurer

Kub (hexaeder) · Rätblock · Klot / Sfär · Cylinder · Parallellepiped · Romboeder · Kon · Pyramid · Tetraeder · Oktaeder · Ikosaeder · Dodekaeder · Polyeder


Se även: Arkimediska kroppar · Platonska kroppar


Källa: Wikipedia, den fria encyklopedin.


Flicknamn Cirkel: Vad tycker andra om Cirkel?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*